Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.strefakierowcy.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do klientów Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klientów oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów Sklepie jest Sprzedawca, tj. StrefaKierowcy.pl sp. z o.o., ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, NIP: 6793247246, REGON 522973193 (zwany dalej „Administratorem danych osobowych”).

 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie i/lub rejestrując Konto i/lub wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (newsletter) i/lub wyrażając zgodę na otrzymanie ankiety oceniającej przebieg zamówienia i/lub kontaktując się mailowo, telefonicznie lub przy użyciu dostępnych na stronie formularzy, czy chata na żywo z Administratorem danych osobowych, przekazuje mu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta oraz kontaktu z Klientem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Klientem) i budowaniu pozytywnych relacji z Klientami Sklepu. W przypadku rejestracji Konta i/ wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub wyrażenia zgodę na otrzymanie ankiety oceniającej przebieg zamówienia podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.

 4. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Klienta wskazanego w pkt. 3. powyżej, czyli: dla potrzeb kontaktu z Klientem (przez okres kontaktowania się z Klientem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) oraz rejestracji Konta, i/lub otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub ankiety oceniającej przebieg zamówienia (do czasu cofnięcia zgody).

 5. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Klientem i/lub rejestracji Konta. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie Sklepu, w innym celu niż wskazany w tymże Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta. Ankiety mogą być wysyłane przez Sprzedawcę oraz podmioty z nim współpracujące (portal: Ceneo.pl oraz Opineo.pl).

 6. Administrator danych osobowych informuje także, że Klient ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 9. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Klienta Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 10. Zarejestrowany Klient Sklepu ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu weryfikując się na stronie poprzez podanie loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie hasła. Zalecane jest, aby hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Klient proszony jest do należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 11. Strona internetowa www.strefakierowcy.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia , który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 24 miesięcy. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami. Dane te wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celach statystycznych.

 12. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Klienta mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 13. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Sklepu internetowego. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji Klienta. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Klienci poruszają się po Sklepie inyternetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;

 1. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Klienta;

 2. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Klienta, np. Loginu;

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Klienta. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

 2. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Klienta. Klient może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 3. Witryna internetowa Sklepu zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Klient zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

 4. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu). W przypadku wprowadzenia zmian, Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu, a klienci posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Klient ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu.

 5. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Klienta.

 6. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 7. Klient proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są w Sklepie w zakładce Kontakt.


Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.